اين وبلاگ (www.google98.r98.ir) چطوره?
(63.15%) 12
خوب
(36.84%) 7
چرت

تعداد شرکت کنندگان : 19